Jdi na obsah Jdi na menu
 


Interní pravidla sportovního kolektivu SDH Háj u Duchcova

15. 2. 2015

Interní pravidla sportovního kolektivu SDH Háj u Duchcova

platné od 14.2.2015

Oddíl I. – ČLENSTVÍ

Článek 1. – Členem sportovního kolektivu SDH Háj u Duchcova se může stát pouze člen SDH Háj u Duchcova – to znamená mít zaplacené členské příspěvky na příslušný rok a tím pádem zajištěné pojištění i Hasičské vzájemné pojišťovny.

Článek 2. – Každý stálý či nový člen SDH Háj u Duchcova, který bude chtít soutěžit ve sportovním kolektivu je povinný dodržovat tyto interní pravidla.

Článek 3. – Sportovní kolektiv SDH Háj u Duchcova se dělí na jednotlivá soutěžní družstva (mužů, žen, smíšený). V čele sportovního kolektivu stojí sportovní referent, který může určit jednotlivé velitele soutěžních družstev, kteří budou stát v čele svého družstva.

Článek 4. – Každý člen sportovního kolektivu je povinen se řídit instrukcemi a pokyny od sportovního referenta pouze v záležitostech sportovní činnosti (tzn. určení pozic v družstvu, přesuny členů v rámci družstev, záležitostí tréninků a závodů, apod.).  

 

Oddíl II. – TRÉNINKY

Článek 1. – Členové sportovního kolektivu SDH Háj u Duchcova jsou povinni se v rámci svých možností účastnit všech tréninků jejich soutěžního družstva (není povinností se účastnit tréninků ostatních soutěžních družstev). V případě neúčasti na tréninku svého soutěžního družstva člen kolektivu ihned informuje o své nepřítomnosti sportovního referenta či velitele soutěžního družstva – ihned znamená, že tuto informaci sdělí ve chvíli, kdy bude vědět, že se nemůže zúčastnit tréninku. Sportovní referent či velitel soutěžního družstva poté rozhodne, zda se bude konat či nekonat trénink družstva a je povinen o tom informovat ostatní členy družstva.

Článek 2. – V případě, že u některého člena soutěžního družstva bude jeho účast na trénincích opakovaně omlouvána (tzn. častá absence na trénincích z různých důvodů), tak může být pokládán za nespolehlivého člena.

Článek 3. – Na veškerých trénincích (tzn. v průběhu tréninku do doby jeho ukončení) všech soutěžních družstev je zakázáno požívání alkoholu z důvodu bezpečnosti a prevence před úrazem.

Článek 4. – Všichni členové soutěžního družstva jsou povinni se na tréninku aktivně zdržovat až do jeho ukončení, tzn. do doby, než se uklidí používané vybavení a nářadí. Ve výjimečných a závažných případech může závodník z tréninku odejít dřív. Pokud někdo bude tréninky opouštět opakovaně před jejich ukončením a nebude k tomu mít pádné důvody, tak může být považován za nespolehlivého člena.

Oddíl III. – ZÁVODY

Článek 1. – V případě neúčasti na závodech svého soutěžního družstva člen kolektivu ihned informuje o své nepřítomnosti sportovního referenta a zároveň i velitele svého soutěžního družstva – ihned znamená, že tuto informaci sdělí ve chvíli, kdy bude vědět, že se nemůže zúčastnit závodů. Pokud dlouho dopředu neinformuje o své neúčasti, může být pokládán za nespolehlivého člena.

Článek 2. – Každý závodník a člen sportovního kolektivu má zakázáno požívání alkoholu na závodech do doby, než jeho soutěžní družstvo ukončí ten den svou soutěžní činnost, tzn. poté co soutěžní družstvo ukončí svůj poslední soutěžní pokus. V případě, že závodník požije alkohol před soutěžním pokusem svého družstva, může dojít k vyloučení tohoto člena či k jiné sankci (například peněžitá pokuta). Pokud dojde k porušení tohoto pravidla, tak může být považován za nespolehlivého člena. Toto pravidlo je vztahováno i na noční soutěže.

Článek 3. – Apelujeme na všechny členy sportovního kolektivu, aby zhodnotili a kontrolovali případné požívání alkoholu v předvečer závodů. Tedy doporučujeme omezit konzumaci alkoholu v den před účastí na závodech. V případě, kdy člen kolektivu bude den před závody (aktivní účast na závodech) požívat alkohol ve výjimečných událostech (svatba, narozeniny, atd.), informuje závodník dostatečně dlouho dopředu sportovního referenta a zároveň i velitele soutěžního družstva o těchto skutečnostech. Sportovní referent a velitel soutěžního družstva vezme skutečnost výjimečných událostí na zřetel a podle toho zajistí případného náhradníka, pokud by došlo k nezpůsobilosti původního člena kolektivu.

Článek 4. – Pokud člen soutěžního družstva (toho dne aktivní) dorazí na sraz před závody ve stavu, kdy bude zřejmé, že je pod silným vlivem alkoholu a bude, tak ohrožovat bezpečí své či jiných během soutěžní činnosti, tak mu nebude umožněna účast v soutěžním družstvu. V takovém to případě hrozí členu sportovního kolektivu vyloučení z další soutěžní činnosti, nebo jiná sankce (například peněžitá pokuta). Pokud se člen kolektivu dopustí takového činu, tak může být považován za nespolehlivého člena.

Článek 5. – Pokud člen soutěžního družstva bez předešlé omluvy nedorazí na předem domluvený sraz před závody, tak může dojít k jeho vyloučení ze sportovní činnosti či k jiné sankci (například peněžité pokutě).

Oddíl IV. - JINÉ

Článek 1. – Nespolehlivým členem sportovního kolektivu SDH Háj u Duchcova se může závodník stát na základě porušení výše zmíněných pravidel či doporučení. V případě nespolehlivého člena může dojít k jeho vyloučení ze sportovní činnosti či může dojít k jiné sankci (druh sankce může stanovit výbor či sportovní referent) například peněžité pokutě, kterou má právo určit jedině výbor SDH Háj u Duchcova (výbor stanovuje rovněž i výši pokuty). Peněžitá pokuta má svou úlohu v podobě odstrašení, potrestání a její zavedení se nevztahuje na další činnost. Pokud bude stanovena výborem a splacena dotyčným členem, tak poté sankcionovaný závodník požívá stejného postavení, jako všichni ostatní členové kolektivu, tzn. splacením pokuty se smazává provinění dotyčného závodníka. Splacení peněžité pokuty stanovení výborem je dobrovolné, avšak neúhrada může vést k vyloučení ze sportovní činnosti kolektivu. Výnosy z peněžitých pokut musí být použity na úhradu sportovní činnosti či jiné činnosti SDH Háj u Duchcova (například nákup materiálu atd.). Vyloučením ze sportovní činnosti se rozumí to, že dotyčný člen se nebude moci zúčastnit soutěžních aktivit sboru, avšak stále zůstává členem SDH Háj u Duchcova. Vyloučení ze sportovní činnosti může provést výbor SDH Háj u Duchcova či sportovní referent.

Článek 2. – Každý člen sportovního kolektivu je povinen se řádně starat o veškeré vybavení a materiál nejen na trénincích, ale i na závodech či jiných příležitostech. Každý musí dávat pozor, aby nedošlo ke ztrátě či poškození vybavení, zároveň je vázán udržovat pořádek v požární zbrojnici, umisťovat veškeré vybavení na místo kam patří, pomáhat uklízet vybavení po trénincích či závodech.

Článek 3. – Každý člen sportovního kolektivu SDH Háj u Duchcova by měl vždy myslet, že svým chováním a jednáním prezentuje samotný SDH Háj u Duchcova, zvlášť v případech, kdy má na sobě dres, tričko či jiné oblečení odkazující k našemu sboru. V tomto směru je apelováno na každého, aby svým vystupováním dbal o pověst naší organizace.

Článek 4. – Stejně jako v jiných záležitostech sboru má i v otázkách těchto interních pravidel sportovního kolektivu rozhodující slovo výbor SDH Háj u Duchcova popřípadě sportovní referent.

Článek 5. – Interní pravidla sportovního kolektivu SDH Háj u Duchcvova mohou být kdykoliv změněna, upravena, doplněna či zrušena pouze od výboru SDH Háj u Duchcova.